مونتاژ دیگ چدنی

 

مونتاژ دیگ چدنی

ابزار و وسايل لازم :

۱- ديگ چدنى با متعلقات                                                                                                   

۲- سُرنج يا ضدزنگ                                                                                                          

 ۳ -خمير نسوز ديگ

۴ -نخ نسوز

۵- ديگ جمع کن

۶- چکش آهنى

۷ -چکش چوبى يا پلاستيکى  

 ۸ -تراز بنّايى

۹- شمشه بنّايى

۱۰- آچار رينگى

۱۱- پيچ گوشتى

۱۲- آچار تخت

۸ -تراز بنّايى

۹- شمشه بنّايى

۱۰- آچار رينگى

۱۱- پيچ گوشتى

۱۲- آچار تخت

براى اتصال پره هاى ديگ چدنى (که در اصطلاح به آن جمع کردن ديگ مى گويند) به يک سرى ابزار ديگ جمع کن،

احتياج است. در شکل ۱  جعبهٔ محتوى اجزاى يک نوع ديگ جمع کن را ملاحظه مى کنيد.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی 1

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی 1

ديگ جمع کن از ميله اى يک سردنده با تعدادى سوراخ در طول آن (شمارهٔ ۲) تشکيل شده است، که از طرف راست

فلنج ثابت (شمارهٔ ۳) را (بسته به طول پره هاى ديگ) در مقابل يکى از سوراخ هاى روى ميله قرار داده، به وسيلهٔ پين نگه دارنده

 (شمارهٔ ۶) آن را ثابت مى کنند. از طرف چپ فلنج متحرک (شمارهٔ ۵) مى تواند روى قسمت دنده شدهٔ ميلهٔ ديگ جمع کن

به وسيلهٔ آچار (شمارهٔ ۸) پيچ شود. در صورتى که طول ميلهٔ ديگ جمع کن، نسبت به طول پره هاى جمع شونده کوتاه باشد،

مى توان از ميله هاى طويل کننده (شمارهٔ ۴) استفاده کرد و با پيچ  و مهره (شمارهٔ ۷) يک يا دو عدد از آنها را به ميلهٔ ديگ جمع کن

 (از سمت راست) اتصال داد.

مراحل مختلف جمع کردن و نصب يک نوع ديگ چدنى

۱- مونتاژ ديگ را هميشه از پرهٔ عقب شروع کنيد و به پرهٔ جلو ختم نماييد. بنابراين، مطابق شکل ۲ ۲ پرهٔ عقب را

کمى متمايل به قائم روى فونداسيون قرار دهيد و محل قرار گرفتن بوش را کاملاً تميز کنيد و به سطح آن با قلم مويى سرنج يا

ضدزنگ بزنيد.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی 2

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی 2

مونتاژ ديگ را از پرۀ عقب شروع کنيد

2- سطح خارجى و لبه بوش ها را پاک و پليسه گيرى کنيد  و درصورت لزوم آن را با سنبادهٔ نرم و در شرايط آسيب ديدن،

بوش آن را با سوهان نرم بساييد و به طور يک نواخت به آن سرنج يا ضدزنگ بزنيد (شکل ۳ )

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی3

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی3

تميز کردن سطح خارجى بوش ها و سرنج زدن

بوش ها را در جاى بوش به صورت هم محور قرار دهيد و توسط يک چکش چوبى و يا پلاستيکى در محل خود

کاملاً عمود بر سطح پره، محکم کنيد. در موقع ضربه زدن بايد سرچکش متوجه لبهٔ داخلى بوش باشد تا لبهٔ خارجى آسيب نبيند.

در غيراين صورت، بوش آب بندى نخواهد شد. ضمناً لازم است  کليهٔ پليسه هايى که احتمالاً در اثر چکش کارى ايجاد مى

گردد، ازبين برده شود (شکل ۴)

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی4

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی4

محکم نمودن بوش ها در محل خود

در موقع مونتاژ محل شيار روى تمام پره ها را خمير و نخ نسوز بزنيد تا از خروج دود در زمان بهره بردارى از اطراف

ديگ جلوگيرى شود (مطابق شکل ۵).( در شکل ۶) مقطع شيار پُر شده توسط خميرمخصوص را ملاحظه مى کنيد.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی5

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی5

زدن خمير اتصال به محل شيارها

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی6

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی6

مقطع شيار پرشده توسط خمير مخصوص

پرهٔ بعدى را مانند شکل ۷   مقابل بوش ها قرار دهيد و ميله هاى ديگ جمع کن را از سوراخ بوش هاى بالا و

پايين رد کنيد و عقب آنها را به وسيلهٔ فلنج ثابت و پين نگه دارنده محکم نماييد. سپس به وسيلهٔ آچار، فلنج متحرک را به

آهستگى و به طور يک نواخت (نيم گام پيچ از بالا و نيم گام پيچ از پايين) سفت  کنيد تا پره ها کاملاً به حالت موازى به يکديگر

نزديک شوند. وقتى  که لبه هاى دوپره به يکديگر رسيدند، فشار بيشتر لازم نيست.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی7

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی7

اضافه کردن پرۀ بعدى

بعد از جمع کردن دوپره، ديگ جمع کن را باز کنيد و دوباره ببنديد. مراحل ۱ الى ۵ را براى اتصال پرهٔ بعدى عمل کنيد  تا ديگ جمع شود.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی8

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی8

قرار دادن چهار ميل مهار به همراه واشر فنرى در محل مربوط به خود

پس از مونتاژ پرهٔ جلو مطابق شکل ۸ ميلهٔ ديگ جمع کن را کمى باز نماييد تا تجمع تنش هاى حاصل از پره هاى

جمع کردن ديگ ازبين برود، سپس چهار ميل مهار را با واشر فنرى در محل مربوط قرار دهيد. ابتدا به وسيلهٔ دست و سپس با

آچار تخت، مهره ها را روى ميل هاى مهار محکم کنيد، به طورى که واشر فنرى کاملاً صاف نگردد تا بتواند فشار انبساط ديگ

را در موقع گرم شدن تحمل کند. در پايان، ديگ جمع کن را کاملاً باز و از ديگ جدا کنيد.

تذکر: هرگز قبل از شل کردن ميلهٔ ديگ جمع کن، ميلهٔ مهار را نبنديد. زيرا تنش هاى حاصل از جمع کردن ديگ در سيستم باقى مى ماند و باعث شکستن ديگ مى شود.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی9

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی9

بستن فلنج هاى کوره، پرۀ جلو و پرۀ عقب

پيچ هاى دوسر دنده را از سمت کوتاه آن سرنج يا ضدزنگ بزنيد و در جاى خود روى پرهٔ جلو و عقب سفت نماييد.

مطابق شکل هاى ۹ و ۱۰ فلنج هاى کور بالا و پايين، پرهٔ جلو، ورودى و خروجى، تخليه و اتصال، منبع انبساط و تغذيه را

در جا هاى مربوط به خودشان، روى پرهٔ عقب ببنديد. سپس ديگ  را روى فونداسيون به کمک اهرم و تراز بنّايى تنظيم کنيد،

چنان که کاملاً در وسط فونداسيون در امتدادهاى افقى و قائم تراز گردد.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی10

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی10

تراز نمودن و تنظيم محل در روى فونداسيون

حال، ديگ را نشت يابى کنيد. براى تست کردن، تمام  فلنج ها را درپوش بزنيد و از طريق فلنج تغذيه، ديگ را از آب پُر

تا فشار آن، 3/1 برابر فشار کار ديگ و حداقل ۴ اتمسفر برسد. براى خارج کردن هواى ديگ در حين پُر کردن آب يکى از

درپوش هاى بالايى را کمى شل و پس از هواگيرى سفت کنيد. نشتى ممکن است از محل اتصال فلنج ها، درپوش ها و يا بوش

اتصال دهندهٔ پره ها باشد. اگر نشت از محل فلنج باشد پيچ هاى آن را به اندازه اى که بريده نشود، سفت کنيد و اگر برطرف نشد

با تعويض واشر از نشت آن جلوگيرى کنيد. اگر نشت از محل درپوش ها باشد، آنها را باز کنيد و مجدداً خمير و کَنَف بزنيد

هرگاه نشتى از بوش باشد، پس از باز کردن ميل هاى مهار، با دقت پره ها را از محل نشت به وسيلهٔ يک قلم سرپهن باز کنيد.

سپس جاى بوش را تميز نماييد و از بوش نو استفاده کنيد و اگر نشتى در اثر معيوب بودن پرهٔ ديگ باشد پره را باز و آن را

تعويض کنيد و دوباره ضمن جمع کردن ديگ، ميل هاى مهار را ببنديد و آزمايش را تکرار کنيد. هر پره معمولاً در کارخانه با

فشار ۱۰۰°C ۱۰ اتمسفر و براى کار تحت فشار ۴ اتمسفر و دماى  آزمايش مى شود.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی11

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی11

بستن پايۀ نگه دارندۀ درِ اتاقک احتراق

مطابق شکل ۱۱  پايهٔ نگه دارندهٔ درِ اتاقک احتراق  را روى پرهٔ جلو ديگ اتصال دهيد.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی12

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی12

جازدن محور لولا

مطابق شکل ۱۲  لولاى اتاقک احتراق را بين پايهٔ نگه دارنده قرار دهيد و محور آن را جا بزنيد.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی13

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی13

قرار دادن طناب نسوز در زهوار در اتاقک احتراق

مطابق شکل ۱۳ دورتا دور درِ اتاقک احتراق را طناب نسوز قرار دهيد و به وسيلهٔ مهره آن را روى پرهٔ جلويى ببنديد

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی14

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی14

بستن دريچۀ بازديد شعله

مطابق شکل ۱۴  دريچهٔ بازديد شعله را با واشر مربوط به آن ببنديد و داخل شيارهاى دور درها را تميز کنيد و

در مجارى اتاقک احتراق نخ نسوز قرار دهيد و به کمک واشر نسوز، واشر آهنى و مهره، درها را روى ديگ نصب کنيد.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی15

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی15

قرار دادن طناب نسوز در شيار محل دودکش

مطابق شکل ۱۵ به وسيلهٔ طناب نسوز، ضمن پر کردن شيار محفظهٔ دودکش، آن را در محلّ مربوط به خود پيچ کنید.

موزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی16

موزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی16

 قرار دادن طناب نسوز براى در پشت اتاقک احتراق

مطابق شکل ۱۶ به وسيلهٔ طناب نسوز شيار در پشت اتاقک احتراق را پُر کنيد و به وسيلهٔ آجر نسوز و خاک

نسوز پرهٔ عقبى ديگ را (که در مقابل شعله است) بپوشانيد و سپس در را ببنديد.

 

 

 

لینک های مفید:

شوفاژ کار

VIESSMANN

آموزش مقالات

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/behine/domains/behinenergyco.ir/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399